Pedagogika

Gość 

Dlaczego warto studiować pedagogikę w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium?

Pedagogika to kierunek, na którym kształcimy w naszej Uczelni od 15 lat. Studenci mają do wyboru jedną z kilku atrakcyjnych specjalności, które co roku dostosowujemy do potrzeb rynku pracy. Wbrew doniesieniom medialnym rola zawodów pedagogicznych stale wzrasta. Osoby z pedagogicznym wykształceniem mają liczne zadania do spełnienia nie tylko w sektorze oświaty i wychowania, ale również w rozlicznych służbach społecznych, specjalistycznych usługach, ochronie zdrowia, opiece społecznej, ochronie porządku publicznego, wymiarze sprawiedliwości i innych. Działalność pedagogiczna była, jest i będzie zawsze potrzebna, bo to po prostu praca z człowiekiem – od dziecka po seniora.

 Warto studiować pedagogikę w GSW Milenium, ponieważ:

  • absolwenci tego kierunku zostają wyposażeni w szeroką wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim w użyteczne umiejętności zawodowe oraz kompetencje społeczne przydatne nie tylko w praktyce pedagogicznej, lecz także w życiu codziennym;
  • zajęcia na uczelni prowadzą nie tylko wybitni naukowcy, ale przede wszystkim praktycy: pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, nauczyciele, wychowawcy i dyrektorzy poszczególnych placówek, kuratorzy, biegli sądowi i inni;
  • program studiów nie jest przepełniony wiedzą książkową, lecz uczy praktycznego wymiaru zawodu pedagoga, ponieważ został przygotowany we współpracy ze szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, jednostkami administracji samorządowej itp.;
  • program kształcenia jest nowoczesny i przygotowuje do pracy zawodowej po studiach zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy w kraju i za granicą, ponieważ uczelnia wdraża Europejskie Standardy Nauczania w formie Polskich Ram Kwalifikacji (PRK) na poziomie 6 i 7;
  • stosujemy nowoczesne metody kształcenia, studenci uczestniczą nie tylko w tradycyjnych wykładach, ale również w ćwiczeniach audytoryjnych, ćwiczeniach warsztatowych oraz zajęciach w formie e-learningu;
  • ambitni i aktywni studenci mają możliwość zaangażowania się w działalność organizacji studenckich o szerokim spektrum działań.

 dr Mykola Orlykovskyi 
Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Wągrowcu

Jakie przedmioty kierunkowe?

Plan studiów obejmuje następujące przedmioty podstawowe, wspólne dla wszystkich specjalności na kierunku: wprowadzenie do studiowania, pedagogikę ogólną, pedagogikę społeczną, teoretyczne podstawy wychowania, podstawy dydaktyki ogólnej, historię wychowania, psychologię ogólną, psychologię rozwojową i osobowości, filozofię, etykę zawodową, socjologię, socjologię wychowania, zagrożenia i patologie społeczne, komunikację społeczną, metody badań pedagogicznych, podstawy diagnostyki psychopedagogicznej, zaburzenia rozwoju i zachowania, podstawy terapii pedagogicznej, technologię informacyjną, higienę i emisję głosu, pedagogikę specjalną, prawo oświatowe oraz język obcy.

UWAGA: na wszystkich specjalnościach kierunku pedagogika na ostatnim roku studiów wprowadzono przedmioty: "Przedsiębiorczość w oświacie" oraz "Planowanie kariery zawodowej", które mają przygotować absolwentów do:

  • aktywnego poszukiwania pracy i kształtowania własnej kariery zawodowej,
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zwłaszcza w obrębie opanowywanej specjalności (np. prowadzenie niepublicznych placówek oświatowych różnego typu), a także własnej działalności terapeutycznej, korekcyjno-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej, itp. 

Studenci poznają więc m.in. zasady prowadzenia własnej firmy, techniki samoprezentacji, techniki prowadzenia negocjacji oraz komunikacji interpersonalnej.

Absolwenci kierunku pedagogika w trakcie studiów pierwszego stopnia w GSW Milenium uzyskają zakładane dla kierunku efekty kształcenia.

 

Specjalności na kierunku pedagogika w Wągrowcu 2018/2019:

edukacja elementarna z terapią pedagogiczną

resocjalizacja i bezpieczeństwo w środowisku lokalnym

wysokoc_czesnego2_400_02 

 

 

Szczegółowe informacje
Wydział Zamiejscowy w Wągrowcu
Wągrowiec, ul. Kcyńska 48
tel. 67 255 21 16

 

Poniedziałek nieczynne   Środa 8.00-16.00
Wtorek nieczynne   Czwartek 8.00-14.00

Podczas weekendu zjazdowego
 
Podczas pozostałych weekendów
Piątek 10.00-18.00   Piątek  08.00-16.00
Sobota 8.00-16.00   Sobota nieczynne
Niedziela 8.00-16.00   Niedziela nieczynne

 

Beata Borowiec
Referent ds organizacji procesu dydaktycznego Wydziału Zamiejscowego w Wągrowcu
 
  tel. 67 25 52 116

Partnerzy uczelni