Zarządzanie

Gość


Nasze ośrodki
Dlaczego warto studiować zarządzanie w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium

Zarządzanie to kierunek, który uzyskał w naszej uczelni pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, kontrolującej jakość kształcenia we wszystkich polskich uczelniach. Nieustannie przoduje w rankingach popularności. Prosta analiza ogłoszeń o pracy wskazuje na wciąż znaczące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. Dla absolwentów zarządzania istnieją więc możliwości znalezienia zatrudnienia w dynamicznie rozwijających się jednostkach krajowych i zagranicznych, w sektorze prywatnym i państwowym, w szerokiej gamie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach pozarządowych… Absolwenci są jednak przygotowani również do kreowania nowych miejsc pracy poprzez własną działalność gospodarczą.

Warto studiować zarządzanie w GSW Milenium, ponieważ:

  • absolwenci tego kierunku zostają wyposażeni w szeroką wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim w realne umiejętności zawodowe oraz kompetencje społeczne przydatne we wszystkich aspektach działania przedsiębiorstw, instytucji gospodarczych, administracyjnych, krajowych i międzynarodowych;
  • zajęcia na uczelni prowadzą nie tylko wybitni naukowcy, ale przede wszystkim praktycy: menedżerowie (ds. marketingu, logistyki, zarządzania potencjałem społecznym, zarządzania jakością, wykorzystania systemów informatycznych w procesach zarządzania, zarządzania finansami oraz rachunkowości), eksperci na rynku inwestycji, specjaliści ds. finansów, rachunkowości, eksperci ds. projektów współfinansowanych z funduszy unijnych i inni;
  • program studiów nie jest przepełniony wiedzą książkową, lecz uczy praktycznych umiejętności kierowania organizacjami we wszystkich zakresach ich funkcjonowania, ponieważ został przygotowany we współpracy z przedsiębiorstwami, instytucjami gospodarczymi, administracyjnymi, krajowymi i międzynarodowymi;
  • program kształcenia jest nowoczesny i przygotowuje do pracy zawodowej po studiach zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy w kraju i za granicą, ponieważ uczelnia wdraża Europejskie Standardy Nauczania w formie Polskich Ram Kwalifikacji (PRK) na poziomie 6 i 7;
  • stosujemy nowoczesne metody kształcenia; studenci uczestniczą nie tylko w tradycyjnych wykładach, ale również w ćwiczeniach audytoryjnych, ćwiczeniach projektowych oraz zajęciach w formie e-learningu;
  • ambitni i aktywni studenci mają możliwość zaangażowania się w działalność organizacji studenckich o szerokim spektrum działań.

dr Mykola Orlykovskyi 
Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Wągrowcu

 

Studia na kierunku zarządzanie przygotowują do pracy zawodowej związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i organizacji niekomercyjnych na rynku. 

Plan studiów obejmuje przedmioty wspólne dla całego kierunku, w ramach których realizowane są zajęcia z zakresu m.in. nauk o organizacji i zarządzaniu, marketingu, psychologii oraz prawa. Ponad połowa przedmiotów przewidzianych w programie studiów ma charakter praktyczny, w dużej mierze ukierunkowany na wyrabianie wśród studentów umiejętności w zakresie wybranej specjalności.

Absolwenci kierunku zarządzanie w trakcie studiów pierwszego stopnia w GSW Milenium uzyskają zakładane dla kierunku efekty kształcenia.

 

Specjalności na kierunku zarządzanie w Wągrowcu 2018/2019:

zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami

zarządzanie w administracji publicznej

zarządzanie zasobami ludzkimi 

 

 

 

 

 

Partnerzy uczelni